Het belang van het ontharden van voortuinen

Klimaatverandering drukt steeds meer zijn stempel op het weerpatroon.

In deze moderne wereld, waar klimaatverandering steeds meer zijn stempel drukt en extreme weersomstandigheden steeds vaker voorkomen, wordt het belang van duurzaam waterbeheer steeds groter.

Een cruciale stap in dit proces is het ontharden van voortuinen om de waterdoorsijpeling te bevorderen. Dit ogenschijnlijk eenvoudige concept speelt een vitale rol in het verminderen van overstromingen, het herstellen van de watercyclus en het beschermen van onze leefomgeving.

Wat is het ontharden van voortuinen?

Het ontharden van voortuinen verwijst naar het verwijderen of verminderen van harde, niet-doorlatende oppervlakken zoals beton, asfalt en bestrating in de voorste delen van woningen. Deze oppervlakken voorkomen dat regenwater de grond kan binnendringen, waardoor wateroverlast ontstaat en er onvoldoende water in de bodem wordt opgenomen. Het vervangen van deze harde oppervlakken door permeabele materialen zoals kruiden, klimplanten, hagen, struiken, bomen of waterdoorlatende bestrating bevordert de waterinfiltratie en draagt bij aan het creëren van een meer duurzaam ecosysteem.

Een volledig verharde voortuin. Bron: Nieuwsblad

Het belang van waterdoorsijpeling:

  1. Voorkomen van overstromingen: Harde oppervlakken in voortuinen fungeren als barrières voor water. Tijdens hevige regenval kan het water nergens heen, wat leidt tot oppervlakkige afvoer en uiteindelijk overstromingen. Door de bodem in voortuinen meer doorlatend te maken, kan regenwater gemakkelijker worden opgenomen en afgevoerd, waardoor het risico op overstromingen wordt verminderd.
  2. Herstel van de watercyclus: Natuurlijke landschappen hebben de capaciteit om regenwater op te nemen en te laten infiltreren in de bodem, waardoor het grondwater wordt aangevuld. Harde oppervlakken verstoren deze natuurlijke cyclus door water snel af te voeren naar riolen en waterwegen. Door voortuinen te ontharden, wordt de watercyclus hersteld, wat bijdraagt aan het in stand houden van een gezond ecosysteem.
  3. Bescherming van de waterkwaliteit: Wanneer regenwater over harde oppervlakken stroomt, verzamelt het verontreinigingen zoals olie, chemicaliën en meststoffen. Dit verontreinigde water komt terecht in waterwegen en kan schadelijk zijn voor aquatische ecosystemen en de drinkwatervoorziening. Door water door permeabele bodems te laten sijpelen, worden deze verontreinigingen gefilterd en gezuiverd voordat ze het grondwater en de waterwegen bereiken.
  4. Ondersteuning van biodiversiteit: Harde oppervlakken bieden weinig ruimte voor plantengroei en bieden een beperkte habitat voor dieren. Het ontharden van voortuinen biedt daarentegen mogelijkheden voor de aanleg van groene ruimtes en tuinen. Dit draagt bij aan de biodiversiteit in stedelijke gebieden, bevordert het behoud van inheemse planten en biedt leefgebied voor insecten en vogels.

Hoe kunnen we voortuinen ontharden?

Het ontharden van voortuinen kan op verschillende manieren worden gedaan:

  1. Vervang harde oppervlakken: Vervang beton, asfalt en bestrating door permeabele materialen zoals kruiden, klimplanten, hagen, struiken, bomen of waterdoorlatende bestrating.
  2. Creëer regenopvang: Installeer regentonnen om regenwater op te vangen en te hergebruiken voor tuinirrigatie.
  3. Plant groen: Leg tuinen aan met inheemse planten die water kunnen absorberen en de bodemstructuur verbeteren.
  4. Gebruik mulch: Breng een laag mulch aan rond planten om vocht vast te houden en onkruidgroei te verminderen.
  5. Infiltratiegreppels: Graaf ondiepe geulen of greppels in de voortuin om regenwater naar plantgebieden te leiden waar het kan infiltreren.

Een mooi voorbeeld van een ontharde voortuin. Bron: Bebloemingsactie Genk

Om de Genkenaar te helpen en te ondersteunen in het maken van de juiste keuze bieden we je advies en expertise aan. We begrijpen natuurlijk dat ontharden en vergroenen ook kosten met zich meebrengt. We werkten een subsidie uit (tot €1000!) om je financieel te ondersteunen met de transformatie van je voortuin. Elke vierkante meter van je voortuin die je onthardt én vergroent, kan je meetellen bij je subsidieaanvraag.

Conclusie:

Het ontharden van voortuinen is een essentiële stap om onze leefomgeving veerkrachtiger te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering en om duurzaam waterbeheer te bevorderen. Door het verminderen van harde oppervlakken en het bevorderen van waterdoorsijpeling, kunnen we overstromingen voorkomen, de watercyclus herstellen, de waterkwaliteit beschermen en de biodiversiteit ondersteunen. Het is een gezamenlijke inspanning die niet alleen onze directe omgeving, maar ook de bredere ecosystemen ten goede zal komen.

De onthardingswerken op de Dieplaan zijn gestart. Binnenkort geniet iedere Genkenaar hier van een prachtige, groene zone.

 

Render ontharde zone Dieplaan

 

 

 

Leestip: Zakboek voor de sponstuin