In Genk omarmen we duurzaamheid

We vragen tijdens deze week extra aandacht voor de duurzame ontwikkeling.

Dat we voor een beleid kiezen dat aansluit bij de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen is intussen geweten. Vanuit de Genkse context concretiseren we onze inzet op de vijf P’s van de ontwikkelingsdoelstellingen.

De vijf P’s van de ontwikkelingsdoelstellingen zijn: People (Mensen), Planet (Planeet), Prosperity (Welvaart), Peace (Vrede) en Partnerships (Partnerschappen).

Laten we kijken hoe Genk verbonden is met elk van deze vijf P’s:

  1. People (Mensen): Genk streeft ernaar om haar inwoners te betrekken bij duurzaamheidsinitiatieven en bewustmaking. Denk maar aan de burgerbudgetten, de bibambassadeurs, talentontwikkeling, zorg, vrije tijd en de ontwikkeling van voorzieningen en wonen.
  2. Planet (Planeet): Genk zet zich in voor milieubescherming en duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen. Het vergroenen van de stad, de inzet voor duurzame mobiliteit en het behoud van groene ruimtes dragen bij aan de bescherming van de planeet. Dit omvat ook maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de biodiversiteit te behouden.
  3. Prosperity (Welvaart): Duurzaamheid en economische welvaart zijn nauw met elkaar verbonden in Genk. Lokale voedselproductie en initiatieven voor groene technologie dragen bij aan economische groei in de stad. Door duurzame praktijken te omarmen, streeft Genk naar welvaart die niet ten koste gaat van toekomstige generaties. Onder andere de ontwikkeling van de Thor-site en T2 campus zijn hier een mooi voorbeeld en resultaat van.
  4. Peace (Vrede): Hoewel vrede in Genk niet zozeer een directe focus is in het kader van de SDG’s, draagt duurzaamheid bij aan stabiliteit en vreedzame co-existentie. Het verminderen van milieuvervuiling en klimaatverandering kan potentiële conflicten verminderen die voortkomen uit hulpbronnen. Daarnaast kunnen inclusieve duurzaamheidsinitiatieven bijdragen aan sociale cohesie en vrede binnen de gemeenschap. Samen stad maken en het Veiligheidshuis nemen hier een grote rol in op.
  5. Partnerships (Partnerschappen): Genk gelooft in samenwerking als een essentieel element om de SDG’s te bereiken. De stad werkt samen met lokale bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties om duurzame oplossingen te ontwikkelen en te implementeren. Daarnaast zijn er samenwerkingen met naburige steden en internationale partners om mondiale uitdagingen aan te pakken, wat past bij het streven naar partnerschappen zoals bepleit door de SDG’s.

Kortom, Genk heeft de vijf P’s van de SDG’s geïntegreerd in haar duurzaamheidsinspanningen en de Week van de Duurzaamheid biedt een platform om deze inspanningen te laten zien en verder te bevorderen. Door de nadruk te leggen op mensen, planeet, welvaart, vrede en partnerschappen dragen we bij aan een duurzamere en inclusievere toekomst voor de inwoners en de wereldwijde gemeenschap.

Samen met 114 andere Vlaamse steden en gemeenten neemt stad Genk ook dit jaar deel aan de Week van de Duurzame Gemeente. In de week van 18 september zetten we onze ‘Duurzame Helden’ extra in de kijker.

Dit jaar ligt de focus op kwaliteitsvol onderwijs. We vieren scholen, leerkrachten maar evengoed ondernemingen, organisaties en individuele burgers die bijdragen aan levenslang leren, gelijke kansen en welzijn op school & in de kinderopvang, wereldburgerschap en het recht op onderwijs voor iedereen.