Armoedebestrijding in Genk: Een kansenverhaal

Genk is een stad met veel uitdagingen op het vlak van sociale ongelijkheid, armoede en samenleven. Heel wat mensen missen ontplooiingskansen en kunnen om diverse redenen geen kwaliteitsvol leven leiden.
Het Genkse bestuur is zich bewust van de complexe strijd tegen armoede.
Daar waar we als lokaal bestuur impact kunnen genereren, zetten we in om de (kans)armoede te doen dalen.


De sector Mens en Samenleving staat voor het welzijn en samenleven van de Genkenaar. Meer en meer gaat er ook aandacht horizontaal naar de verschillende sectoren en hun bijdrage in het doorbreken van de vicieuze cirkel van ongelijkheid. Fundamenteel hierbij is de inzet op toereikende middelen, toegang tot kwaliteitsvolle diensten en hun aanbod; en kansen en participatie in de ontwikkeling maximaliseren.

Elke Genkenaar heeft recht op een menswaardig leven, zelfredzaamheid en onafhankelijkheid van extra zorg. Deels via steun, maar ook op eigen kracht en verantwoordelijkheid.
Het ultieme doel is immers het vervullen van basisvoorwaarden zodat meer Genkenaren een eigen inkomen verwerven uit een beroepsactiviteit. Iets dat helaas niet voor iedereen evident is. Daarom starten we van voor de geboorte al met het maximaliseren van de leefomstandigheden zodat ontplooiingskansen voor talent- en competentieontwikkeling van jongs af aan mogelijk zijn.
Met de opstelling van een nieuw beleidsplan en een hele reeks initiatieven naar aanleiding van de coronacrisis staat Genk meer dan ooit voor een samenleving waar ruimte is voor vele identiteiten en nog meer voor wat ons samen verbindt. Het jaar 2021 was opnieuw geen gemakkelijk jaar. Maar gelukkig liet Genk zich weer van zijn warmste kant zien.

Aan de hand van 10 thema’s ondernamen we in 2021 een groot aantal acties en initiatieven in het kader van armoedebestrijding.

 

 1. Menswaardig inkomen
  Het recht op een menswaardig inkomen maakt een belangrijk deel uit van een menswaardig bestaan Wanneer men over geen of een ontoereikend
  inkomen beschikt, kan een leefloon of een andere vorm van financiële steun gevraagd worden.
 2. Activering met ook op tewerkstelling
  Het niet hebben van een job verhoogt het risico op armoede. Laaggeschoolde en langdurig werkzoekenden zonder werk hebben bovendien minder kans om uit de werkloosheid te Om de te lage werkzaamheidsgraad aan te pakken, zetten we vanuit de sector Mens & Samen-
  leving in een zeer nauwe samenwerking met de dienst Tewerkstelling
  sterk in op de (sociale) activering van mensen in een kwetsbare situatie met als ultiem doel tewerkstelling in al zijn vormen!
 3. Wonen
  Kwaliteitsvol en betaalbaar wonen is een basisvoorwaarde voor het algemeen welzijn van ieder en in het bijzonder dat van kwetsbare mensen. De woon- en energiearmoede aanpakken is een prioritaire uitdaging in ons armoedebeleid.
 4. Zorg & gezondheid
  Stad Genk werkt aan toegankelijke gezondheidszorg die een gepast antwoord biedt op de behoeftes aan zorg(ondersteuning). We zetten sterk in op preventieve acties en informeren de burgers proactief over het aanbod aan hulp- en dienstverlening. Dit gebeurt in nauwe
  samenwerking met de Eerstelijnszone (ELZ) dat alle welzijns- en zorgactoren samenbrengt.
 5. Gezinsondersteuning
  We omkaderen gezinnen en kinderen met voor-
  zieningen die ervoor zorgen dat ze optimaal kunnen functioneren als gezin.
 6. Kinderrechten
  In Genk werkt een team specifiek op de kansarme gezinnen met kinderen onder de 12 jaar.
 7. Vrijetijdsparticipatie
  Kunnen genieten van wat het Genkse dagelijks leven te bieden heeft, is voor veel mensen niet Wij willen daarom zoveel mogelijk kansen bieden aan alle Genkenaren om deel te nemen aan sport, cultuur en vrije tijd.
 8. Samenleven & diversiteit
  Iedere Genkenaar is verantwoordelijk voor een geborgen samenleving. Spanningen werken we weg door een integrale aanpak, maar ook door een doorgedreven dialoog. Dat gebeurt onder andere via de Genkse wijkmanagers die verantwoordelijk zijn voor de regie van de gehelegebiedsgerichte werking in de 8 Genkse stadsdelen. Naast de aandacht voor samenleven, leefbaarheid, participatie en sociale cohesie werken de wijkmanagers samen met wijkpartners (buurtopbouwwerk, straathoekwerk, ..), verenigingen en andere stedelijke diensten aan de aanpak van (kans)armoede vanuit een meer collectief perspectief. Werken aan een fijne buurt, aan ontmoeting, aan verbondenheid en aan het oplossen van samenlevingsknelpunten draagt ook bij aan de daling van de kansarmoedecijfers.
 9. Onderwijs en talentontwikkeling
  In totaal ontvangen 3815 = 58,2% leerlingen in het basisonderwijs en 2944 = 59,8% leerlingen in het secundair onderwijs die in Genk wonen een schooltoelage. Binnen de thema’s talentontwikkeling en onderwijs zijn er twee hoofddoelen: zoveel mogelijk jongeren en mensen levenslang kennis en vaardigheden laten verwerven die hen verzekeren van een plaats op de arbeidsmarkt en in de samenleving; en iedereen kansen geven tot persoonlijke ontplooiing van talenten.
 10. Bestrijding van de Corona-impact.
  De coronacrisis is 2 jaar aan de gang en hakt er keihard in. Bij de OCMW’s kloppen er opvallendmeer mensen aan voor hulp. Tegelijk stellen we vast dat er mensen deze stap nog niet zetten. Tijdens de coronacrisis zette stad Genk extra in op detectie en bestrijding van armoederisico’s. We zetten in totaal 868.230 euro in op verschillende domeinen: aanpak dak- en thuisloosheid, specifieke ondersteuning voor partnerorganisaties, noodhulp, het tegengaan van sociale isolatie, digitale ondersteuning, koopkrachtverhoging en het stimuleren van de lokale economie.

 

Wil je graag nog meer weten over de uitgebreide armoedebestrijding in Genk?

Bekijk dan zeker het jaarrapport van 2021!

https://share.genk.be/public/file/QVc7Cexgr0Oaov_0IXT4VA/Genk_Jaarverslag_Armoede.pdf?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=180722pbarmoede&utm_content=het+jaarrapport+armoede+2021