Thor Park – Eerste regelluwe zone voor energie

Stad Genk en EnergyVille zijn verheugd te vernemen dat wetenschaps- en technologiepark Thor Park in Genk de allereerste regelluwe zone van Vlaanderen mag worden. Thor Park huisvest naast het gerestaureerde mijngebouw ook kantoorgebouw IncubaThor, opleidingscentrum T2-campus en de onderzoeksgebouwen van EnergyVille, de samenwerking tussen KU Leuven, VITO, imec en UHasselt die duurzame energieoplossingen onderzoekt. EnergyVille gaat alvast binnen deze regelluwe zone voor het allereerst mogelijk maken dat energie kan worden uitgewisseld tussen verschillende gebouwen op de site.

NIEUWE MOGELIJKHEDEN

Het was de stad Genk die enige tijd geleden, in overleg met de andere partners op de site Thor Park, de aanvraag indiende bij de Vlaamse overheid om van Thor Park een regelluwe zone te maken. Thor Park wordt effectief de eerste regelluwe zone in Vlaanderen. We zijn daar bijzonder verheugd om, want dit betekent dat zich op deze site nieuwe mogelijkheden openen voor samenwerking rond het energiesysteem van de toekomst.

Op Thor Park anticipeert de onderzoekssamenwerking op het veranderende energiesysteem. Uitdagingen zijn bijvoorbeeld de toenemende mismatch tussen de minder voorspelbare productie van zon en wind en het behoeftepatroon van afnemers, veranderende consumptiepatronen van eindgebruikers of technologische innovaties op het gebied van energieopslag, slim laden van elektrische voertuigen of slim sturen van verwarming en koeling. Naast het theoretische luik zijn experimentele onderzoeksactiviteiten daarbij van essentieel belang.

Met de goedkeuring om van Thor Park de eerste regelluwe zone voor energie in België te maken wordt het startschot gegeven van allerlei experimenten om ons energiesysteem klaar te stomen voor de toekomst. In lijn met het Europese beleidspakket voor energie, het zogenaamde ‘Clean Energy Package’, ligt de focus op energiegemeenschappen. De experimentele onderzoeks- en demonstratieactiviteiten kunnen worden ingedeeld in drie clusters.

 

HERNIEUWBARE ENERGIE LOKAAL UITWISSELEN

Allereerst zal men onderzoek voeren naar nieuwe energiediensten met het oog op een betere lokale integratie en uitwisseling van (hernieuwbare) energie. Binnen de regelluwe zone is het doel om lokaal zoveel mogelijk hernieuwbare energie te produceren en overschotten efficiënt uit te wisselen. Zo heeft het nieuwe parkeergebouw op Thor Park een groot dakoppervlakte geschikt voor zonnepanelen, maar een relatief laag verbruik. Thor Central, het historische hoofdgebouw van de mijn, kan zelf dan weer geen zonnepanelen leggen maar verbruikt veel energie. Een uitwisseling tussen beide gebouwen is onder de huidige regelgeving niet toegelaten, maar binnen een regelluw kader kan in overleg met de Vlaamse regering, VREG, Fluvius en een lokale marktuitbater een experimentele wetgeving afgesproken worden die gedurende een bepaalde periode in de praktijk getest wordt. Op deze manier wordt de impact en eventueel onverwachte neveneffecten in beeld gebracht en op basis hiervan kan de globale, nieuwe regelgeving bijgestuurd worden vooraleer algemeen van kracht te worden.
Ten tweede zullen de onderzoekers experimenteren met een innovatief thermisch netwerk om hernieuwbare bronnen optimaal te integreren. Zo kan bijvoorbeeld het verbruik van de warmtepompen afgestemd worden op pieken in zonne- en windenergie om dan gelijktijdig warmte en koude te produceren, op te slaan en daarna efficiënt in te zetten waar nodig.
Ten derde worden innovatieve DC-netten of gelijkstroomverbindingen ingezet. Momenteel werkt het elektriciteitsnet op wisselspanning, terwijl zonnepanelen, batterijen, LED-verlichting, computers,… op gelijkstroom werken en er dus adapters of omvormers nodig zijn met de nodige verliezen tot gevolg. In het EnergyVille 1 gebouw experimenteert men al langer met gelijkstroom,één van de ambities van EnergyVille is dit verder door te trekken. Op die manier kunnen de nodige technische oplossingen en reglementen uitgewerkt en getest worden zodat fabrikanten uiteindelijk gestandaardiseerde en veilige producten op de markt kunnen brengen.

De erkenning van Thor Park als regelluwe zone zal toelaten om inzichten te verwerven die het energiebeleid zullen ondersteunen. Er kan geëxperimenteerd worden met technologische innovaties van, met en voor Vlaamse bedrijven zonder regelgevende belemmeringen. Dit laat toe Vlaanderen internationaal te positioneren als toonbeeld van innovatie op het gebied van energie.