CORONA – Relanceplan

Genk lanceert vandaag een economisch-maatschappelijk en sociaal relanceplan. Onze stad met zijn uitdagende context verdient en heeft nood aan een geïntegreerd plan op korte én langere termijn, waarin niet enkel economische, maar ook maatschappelijke en sociale maatregelen elkaar versterken en complementair werken. Het doel: Genk, de Genkenaren, de ondernemers en de verenigingen ademruimte geven op korte termijn, en op langere termijn nieuw leven in de brouwerij krijgen en de stad op weg zetten naar een duurzaam herstel. In totaal maakt het bestuur 14 miljoen euro vrij, waarvan 9 miljoen euro gaat naar lastenverlagingen voor de gezinnen en de ondernemers. Nog eens 3 miljoen euro wordt vrijgemaakt om de koopkracht van de Genkenaren te verhogen en het lokaal besteden te stimuleren. 2 miljoen euro gaat naar een set maatschappelijke en sociale maatregelen gericht op talentontwikkeling, het tegengaan van (kans-)armoede en ‘terug uit ons kot’ op een verantwoorde manier.

Dat de coronacrisis een zware impact heeft op de economie en de samenleving, hoeft niet meer gezegd. Dat een duurzaam herstelbeleid nodig is, ook niet. Daarom lanceert stad Genk vandaag z’n eigen relanceplan. Genk is een stad met een uitdagende economisch-maatschappelijke context, waarop de coronacrisis een versterkte negatieve impact heeft. Ik denk bijvoorbeeld aan de zware impact op de economie, en verder ook onderwijsachterstand, werkloosheid en financiële problemen, impact op het sociaal en sociocultureel leven,….

Als bestuur hebben we van bij het begin van de crisis een zeer actieve rol opgenomen, niet alleen voor onze eigen organisatie, zelfs niet alleen voor onze stad, maar voor de bredere regio. Dat actief en positief engagement gaan we doortrekken naar de toekomst met een relanceplan dat zowel op korte als op middellange en lange termijn een integrale aanpak neerzet voor onze stad.

Wat al duidelijk is, is dat we er niet alleen voor staan. Wij zijn een netwerkende organisatie met een sterke traditie van samenwerking met tal van sectoren en partners. Dat loont in moeilijke tijden. We zijn verheugd vast te stellen dat we andermaal kunnen rekenen op de steun van partners op vlak van onderwijs- en opvoedingsondersteuning, buurtwerk, jeugd- en straathoekwerk,…

Genk heeft niet alleen een economisch relanceplan nodig, maar een ‘geïntegreerd’ economisch en sociaal / maatschappelijk relanceplan. De afgelopen weken hebben we al een aantal maatregelen genomen om de onmiddellijke druk te verlichten, zoals bijvoorbeeld een opschorting van de marktgelden, ondersteuning voor handelaars via onze platformen Shop in je kot en Eet in je kot en heel wat andere, maar zo’n plan moet veel meer behelzen dan deze eerste maatregelen. Wij komen dan ook met een integrale aanpak, waarbij we uitgaan van onze eigen expertise, bevoegdheden en langetermijndoelstellingen, zoals we die al hebben omschreven in ons meerjarenbeleid. De vraag is: hoe geef je ademruimte op korte termijn en hoe bouw je duurzaam je economisch, maatschappelijk en sociaal leven terug op?


Lastenverlaging voor ondernemers en gezinnen

Genk maakt daar nu 14 miljoen euro voor vrij, te spreiden over 2020 en ook nog de komende jaren. De impact van de coronacrisis op de stadsbegroting is nog niet helemaal duidelijk maar het valt te verwachten dat voor dit jaar de positieve en negatieve effecten elkaar min of meer in evenwicht houden. Voor de komende jaren verwacht de stad wel een negatieve impact. Wél kan de stad rekenen op twee financiële meevallers: de lagere pensioenbijdrage aan het ZOL en een gevoelige besparing op investeringen en werkingsmiddelen in de rekening van 2019. Deze twee zaken, samen met een aantal keuzes uit ons meerjarenplan die we bijsturen naar aanleiding van de crisis, maken dat wij zowel voor onze handelaars, horeca en bedrijven, als voor onze burgers een serieuze lastenverlaging kunnen vooropstellen.

Meer bepaald 9 miljoen gaat daarnaartoe, nog eens 3 miljoen wordt geïnvesteerd in koopkracht voor Genkenaren in Genk te besteden en de resterende 2 miljoen gaat naar het sociaal beleid en het verenigingsleven.


Lokaal kopen stimuleren en koopkracht gezinnen verhogen

Zo mogen de Genkenaren zich verwachten aan een aanzienlijk lagere afvalfactuur in 2020, en gespreid over de komende jaren ook een structurele verlaging van diezelfde factuur, goed voor 3 miljoen euro.

Voor de andere 3 miljoen werkt de stad verder aan de invoering van een ‘Genker cheque’. Concreet zal elke Genkenaar een cheque van 45 euro ontvangen, te besteden in Genk, bij Genkse handelaars, diensten, bedrijven en Horeca. We zullen dat samen met hen verder uitwerken. Dit is een mooi voorbeeld van hoe een maatregel én goed voor de economie én goed voor de burger kan zijn. Dat was ook ons streven: een geïntegreerd plan waarin maatregelen elkaar versterken.


Tax holiday in 2020 en structurele verlaging bedrijfsbelasting

6 van de 9 miljoen euro gereserveerd voor lastenverlaging gaat naar het economisch leven: de bedrijven, de handel en de horeca. Concreet onderzoekt de stad op dit moment de mogelijkheid om een zogenaamde ‘tax holiday’ in te voeren voor 2020. Deze crisis is voor iedereen zwaar, daarom willen we op financieel gebied maximaal ons economisch weefsel ademruimte geven. We denken aan het laten wegvallen van de verblijfstaks, belasting op commerciële ruimtes en ook de nieuwe belasting op economische bedrijvigheid die voorzien is in ons meerjarenplan. Dat voor 2020, de komende jaren willen we deze laatste bovendien structureel verlagen. Belangrijk is dat we dit nu verder met de ondernemers bespreken en overleggen om zo samen tot een sterk plan te komen.


Iedereen mee en terug uit ons kot

De afgelopen weken heeft Genk tijdens de crisis al veel inspanningen gedaan om kwetsbare doelgroepen extra te ondersteunen. Dat moet ook de komende tijd doorgetrokken worden. De coronacrisis treft kwetsbare burgers extra hard. Denk maar aan eenzaamheid, aan financiële problemen of aan leerachterstand. We trekken momenteel al op verantwoorde wijze de wijken in om te horen hoe het met deze groepen gaat. Daar gaan we de komende maanden verder versterkt op inzetten, zoals we trouwens binnen ons beleid al deden onder het motto ‘Iedereen mee!’ Een belangrijk werk zal ook zijn om onze warme samenleving terug ‘uit z’n kot’ te laten komen op een veilige en verantwoorde manier. We hebben de afgelopen weken ongelooflijk veel solidariteit gezien in Genk, en veel warme initiatieven. Onze stad heeft het in huis, langzaam maar zeker kunnen we dus initiatieven ontwikkelen om terug wat leven in de brouwerij te brengen en ons rijke verenigingsleven te helpen zich terug te ontplooien. Dit alles is vervat in de resterende 2 miljoen euro.

Er zal voorts aandacht gaan naar veiligheid: hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen op een veilige manier kunnen werken en deelnemen aan het maatschappelijk leven. Ook op vlak van toerisme bekijkt de stad hoe Genk op een verantwoorde en veilige manier te promoten als een dichtbijbestemming waar heel wat te beleven is. Daartoe ontwikkelt de stad extra stimulansen en een aangepaste zomercampagne.